Συνεγγυητικό Κεφάλαιο: Στοίχημα διαφάνειας για την πολιτεία

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρόνιας κακοδιοίκησης και αποτυχημένης διαχείρισης οικονομικού οργανισμού είναι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Είναι το όργανο στο οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλες ανεξαιρέτως οι εποπτευόμενες, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, εταιρίες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες (πιστωτικά ιδρύματα, Α.Ε.Π.Ε.Υ και Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Οι εταιρίες αυτές με τις σημαντικές εισφορές τους (αρχικές, τακτικές, συμπληρωματικές και ειδικές) έχουν σχηματίσει το κεφάλαιό του, για την υποστήριξη της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση, μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών Γ. Ζαββού, συνέστησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. Προφανώς, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες είναι ενήμεροι για τα όσα ανήκουστα συμβαίνουν επί χρόνια στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο και αναμένονται πρωτοβουλίες εξυγίανσης. Ειδικότερα, στον Ισολογισμό – Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2019 το νομικό πρόσωπο εμφάνισε για ακόμη μια οικονομική χρήση ζημίες, και μάλιστα ύψους 2.660.145 ευρώ. Τα οικονομικά του Συνεγγυητικού είναι ζημιογόνα τα τελευταία χρόνια και στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφέρεται ότι έχει σωρευμένες ζημιές ύψους 17.907.293 ευρώ. Ζημιές, όπως φαίνεται, καταγράφει το Συνεγγυητικό από το 2013, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αντιστρέψει αυτήν την πορεία. Το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών του έχουν καταβάλει ΑΕΠΕΥ και τράπεζες – μέλη του Χρηματιστήριου Αθηνών, με συνολικό ποσό 26.729.124 ευρώ, από το σύνολο των εισφορών που ανέρχονται στα 35.745.641 ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών το κεφάλαιο του Συνεγγυητικού στις 31/12/2019 αποτελείται από καταβεβλημένες εισφορές και αποθεματικά ύψους 27.804.869 ευρώ και υπολείπεται των εισφορών κατά περίπου 8 εκατ. ευρώ. Η ύπαρξη και η συνεχιζόμενη αύξηση του ελλείμματος αυτού απασχολεί πολλά μέλη του Συνεγγυητικού καθώς ενδέχεται να τους ζητηθεί να το καλύψουν με δική τους επιπλέον εισφορά.

Απαιτούνται απαντήσεις από όσους διαχειρίστηκαν μέχρι σήμερα το Συνεγγυητικό σε σειρά ερωτημάτων, όπως:

Γιατί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και όχι βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς; Όλες οι εποπτευόμενες εταιρίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος (που είναι μέλη του Συνεγγυητικού) εφαρμόζουν Δ.Λ.Π. για λόγους διαφάνειας, ενώ το Συνεγγυητικό εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ., λες και δεν είναι επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος!

Γιατί συμβαίνει το ακατανόητο γεγονός οι μεν υποχρεώσεις του νομικού προσώπου να βαρύνουν το σύνολο των εκάστοτε ενεργών μελών του, οι δε προσδοκώμενες υπεραξίες των ακινήτων του να καρπώνονται όχι από το νομικό πρόσωπο (και κατ’ επέκταση το σύνολο των μεριδιούχων), αλλά επιλεκτικά από μια μονάχα ομάδα παλαιών μεριδιούχων; Δηλαδή, όσοι είχαν και έχουν την ευθύνη διοίκησης αυτής της τόσο σημαντικής για τη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς νομικής οντότητας επέτρεψαν σε μια ομάδα παλαιών μεριδιούχων, μέσω προβληματικών από κάθε άποψη αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ. και εκμεταλλευόμενοι την μέχρι τώρα αδράνεια της πολιτείας και του νόμου, με εξόχως στρεβλή συλλογιστική, να καρπωθούν την τυχόν υπεραξία των ακινήτων του Συνεγγυητικού, πέραν αυτής που είναι καταχωρισμένη στα βιβλία του ως τιμή κτήσης τους.

Πού οφείλεται η ελλειμματική κατάσταση στο Συνεγγυητικό και γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο για την εξυγίανση των οικονομικών του;

Πρόεδροι του Συνεγγυητικού αναλαμβάνουν οι εκάστοτε πρόεδροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ποιες πρωτοβουλίες πήρε η νυν πρόεδρος (ικανή και σοβαρή καθ’ όλα) Β. Λαζαράκου, όταν πληροφορήθηκε την προβληματική κατάσταση του Οργανισμού και τον αναχρονιστικό τρόπο διοίκησής του επί σειρά ετών;

Τα πράγματα είναι σοβαρά και δεν αφορούν μια περιορισμένη ομάδα παλαιών χρηματιστών οι οποίοι διαχειρίζονται την προσωπική τους περιουσία. Αφορά το σύνολο της χρηματιστηριακής κοινότητας, τις τράπεζες, τους επενδυτές και, κυρίως, το αψεγάδιαστο κύρος της κεφαλαιαγοράς, ως βασικού πυλώνα της οικονομίας, που με τις χρόνιες μεθοδεύσεις κάποιων κινδυνεύει να στιγματιστεί αρνητικά.

Του Ειδικού Συνεργάτη