Οι μύθοι για το μετρό της Θεσσαλονίκης

ÐõñïóâÝóôåò êáé åñãáæüìåíïé óôï ìåôñü ðåñéìÝíïõí ôçí Ýíáñîç ôçò Üóêçóçò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò óôï åñãïôÜîéï ôïõ ìåôñü óôïí ÏÓÅ.Èåóóáëïíßêç. ÐÝìðôç 4 Ìáñôßïõ 2010 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓ

«Ανάμεσα στους μύθους που διακινούσαν όσοι θέλουν να φτιάξουν μια εικονική πραγματικότητα, που καταδικάζει τη Θεσσαλονίκη να μην έχει μετρό, ήταν και ότι δήθεν για τη μέθοδο που απέρριψε η νέα κυβέρνηση υπήρχαν έτοιμες μελέτες», τόνισε πρόσφατα ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.
Το κόστος της συγκεκριμένης λύσης του παρελθόντος εκτιμάται σε πρώτη φάση περίπου στα 35 εκατ. ευρώ επιπλέον, χωρίς τις πρόσθετες αρχαιολογικές εργασίες και με μεγάλη αβεβαιότητα για τον χρόνο ολοκλήρωσης».
Ο κ. Καραγιάννης υποστήριξε ότι το έργο μπορεί να παραδοθεί ολοκληρωμένο με νέα πρόταση, το αργότερο, τον Απρίλιο του 2023.