Μετά την ήττα, τι;

O ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò(Ä) êáé ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Åõêëåßäçò Ôóáêáëþôïò (Á) óõíïìéëïýí óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôç óõæÞôçóç ãéá ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2016, ÓÜââáôï 5 Äåêåìâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé ãéá ôåëåõôáßá ìÝñá óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ç óõæÞôçóç åðß ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 2016, ç ïðïßá èá ïëïêëçñùèåß ôá ìåóÜíõ÷ôá ôïõ ÓáââÜôïõ, Ýðåéôá áðü öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγκύρως ότι στην Κουμουνδούρου θεωρούν δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τους σύρει σε εκλογές το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Άλλωστε, οι συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία απαιτούν σκληρά μέτρα και ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να νομιμοποιηθεί με την ψήφο του ελληνικού λαού.

Το ζήτημα που θέτουν επιτακτικά στην Κουμουνδούρου δεν είναι αν θα χάσουν τις εκλογές –γιατί τις θεωρούν ήδη χαμένες– αλλά το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά από μια νέα ήττα.

Στην κατεύθυνση αυτή ο γνωστός δημοσιογράφος Τάσος Παππάς που απηχεί τις απόψεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιεί με άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» όσους ονειρεύονται αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα μετά από νέα εκλογική ήττα.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσοι ελπίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αντιμετωπίσει εσωκομματικό πρόβλημα και θα αμφισβητηθεί η ηγεμονία του πρέπει να βρουν εκείνον ή εκείνη που θα θελήσει και κυρίως που θα μπορέσει να τον απειλήσει.

Στέλεχος με τέτοιες φιλοδοξίες με ικανότητες να το επιχειρήσει και δυνατότητες να το πετύχει δεν φαίνεται στον ορίζοντα».

Το μήνυμα

Το μήνυμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν φεύγει μετά από μια νέα εκλογική ήττα απευθύνεται κυρίως στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, που έχει επενδύσει σε μια νέα εκλογική ήττα, προκειμένου να εξασφαλίσει την αναρρίχησή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πρέπει να αλλάξει τακτική και στρατηγική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να ξεκολλήσει από την καρέκλα, εκτός βέβαια και αν σηκωθεί και φύγει μόνος του από τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει άλλο κόμμα.