Το Rebrain Greece είναι εδώ

Την Δευτέρα, 9-12-2019, στο ξενοδοχείο Μarriott στην Αθήνα έλαβε χώρα το 1ο συνέδριο της εθνικής, διεπιστημονικής και διαφορεακής πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και την ανάσχεση του brain drain. Η πρωτοβουλία αποτελεί διοικητική και επιστημονική καινοτομία σχεδιασμού ευφυών δημόσιων πολιτικών για όλη την αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε κι αναπτύχθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, από τον Απρίλιο του 2019, με τη συνδρομή στελεχών από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, ΟΤΑ, ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων και μια σειρά άλλων οργανισμών.

Του Σωτήρη Πίκουλα

Το REBRAIN GREECE απαρτίζεται από 30 και πλέον στελέχη, και έχει διενεργήσει ήδη έντεκα ευρείες συσκέψεις για την ανάλυση της αγοράς εργασίας και το σχεδιασμό δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του σήμερα. Εκτός αυτού, η πρωτοβουλία πήγε στη 84η ΔΕΘ, όπου παρουσίασε δείγμα γραφής του έργου της, ανέπτυξε συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με πανεπιστήμια εν όψει του σχεδιασμού και υλοποίησης συγκεκριμένων έργων.

Στο κύριο μέρος του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι επτά πιο δυναμικές και ώριμες προς χρηματοδότηση, δράσεις της πρωτοβουλίας. (Αdvanced Skills 4 Women, Dig_Circular, Μάθε να Μαθαίνεις, Αναβάθμιση δεξιοτήτων για τα ανοικτά επιχειρηματικά κέντρα ΠΜΕ/ΜΜΕ, AGRODIGITAL ENTREPRENNEUSHIP, Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Χειριστών Μηχανημάτων). Όλες οι δράσεις αξιοποιούν στο έπακρο το εκπληκτικό εργαλείο του Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, διεθνώς βραβευμένο μεθοδολογικό, επιστημονικό και αναλυτικό εργαλείο.

Αdvanced Skills 4 Women: Οι σχεδιαζόμενες δράσεις της πρωτοβουλίας αφορούν ευαίσθητες πληθυσμιακές κατηγορίες όπως γυναίκες νέες άνεργες, οι οποίες δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από την ανεργία, κατηγορίες της οποίας θα εκπαιδευτούν και εργαστούν στην ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων και στις εφαρμογές δεδομένων ανοικτού κώδικα ώστε να αναπτύξουν κατά την απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς πραγματικό χαρτοφυλάκιο και ως αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. Η δράση ενσωματώνει την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και ψηφιακές εφαρμογές απεικόνισης δεδομένων, ώστε να μπορούμε να ερμηνεύουμε καλύτερα τα δεδομένα της αγοράς, για να σχεδιάζουμε πιο ωφέλιμες δράσεις για ανέργους και εργαζόμενους.

 AGRODIGITAL ENTREPRENNEUSHIP: Αφορούν άνεργους νέες/νέους που σχετίζονται με το πρωτογενή τομέα (αγροδιατροφή) που θέλουν να αποκτήσουν επιχειρηματικές γνώσεις μέσω ψηφιακών εργαλείων κα μεθόδων. Εισάγεται σταδιακά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης με συστήματα καταγραφής και πρόβλεψης της πορείας της κάθε καλλιέργειας και της δυνατότητας παρακολούθησης από κινητές συσκευές από απόσταση. Πλέον αυτών οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν σε ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών μεθόδων και εργαλείων, με στόχο να αναπτύξουν εξωστρεφή προσανατολισμό στην αγροτική τους επιχείρηση (digital marketing, content&brand management, ψηφιακές διαδικασίες τυποποίησης και κατοχύρωσης εμπορικής ονομασίας).

Dig_Circular: Επίσης αφορούν το διεθνούς εμβέλειας ζήτημα της κυκλικής οικονομίας, εμπλέκοντας άνεργους τεχνικών επαγγελμάτων και κλάδων συναφών με τη κυκλική οικονομία, μέσω της εκπαίδευσης και εργασίας τους σε ψηφιακές μεθόδους προσέγγισης και εκσυγχρονισμού του τρόπου εργασίας των ωφελούμενων. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων ανθρώπων σε ψηφιακά εργαλεία όπως το digital marketing, to content & brand management για την ενίσχυση των προς συγκρότηση «ανοικτών κέντρων εμπορίου» των ΠΜΕ/ΜΜΕ σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους λογίζεται από το Υπουργείο ως μία σύγχρονη αλλά πολύ απτή δράση ενίσχυσης και των δύο εμπλεκόμενων μερών. Έτσι θα μπορούσαν πολλοί πρώην άνεργοι, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την ερμηνεία των δεδομένων να μετατραπούν σε κομβικούς επιχειρηματικούς συμβούλους των εν λόγω ΠΜΕ/ΜΜΕ.  

Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Χειριστών Μηχανημάτων: Η πρωτοβουλία όμως παρουσίασε και δράσεις για τον νυν εργαζόμενο προσωπικό σε πιο τεχνικά επαγγέλματα και δεξιότητες, όπως αυτή της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των χειριστών μηχανημάτων. Η δράση αυτή μάλιστα συναρτάται με μια επαγγελματική κατηγορία 128.000 πολιτών. Από την παρουσίαση της σχετικής δράσης προέκυψε και η καινοτομία του 1ου Βαλκανικού Εξομοιωτή για τους χειριστές μηχανημάτων.

Διαπιστώνοντας την ανάγκη ανάληψης δράσεων για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και του ειδικού ανθρώπινου δυναμικού, το REBRAIN GREECE αξιοποιεί την τεχνογνωσία του ΕΑΠ σε θέματα ανοικτής και εξ αποστάσεως ψηφιακής εκπαίδευσης, η οποία υλοποιεί εξ’ ορισμού τη δέσμευση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση.

REBRAIN GREECE CoLab: Η πρωτοβουλία REBRAIN GREECE όπως παρουσιάστηκε στο συνέδριο εργάζεται σε δύο επίπεδα: διά ζώσης και σε ψηφιακό περιβάλλον και είναι επιμερισμένη σε θεματικές ενότητες εργασίες (υποομάδες). Πολύ σύντομα η δραστηριότητα της θα μεταφερθεί σε ενιαία και μεγάλη πλατφόρμα, όπως αναδείχθηκε στο συνέδριο (και στόχος είναι να χτιστεί ένα εθνικό περιβάλλον ανάδειξης και συνεργασίας πολλών επιστημόνων, ανθρώπων και εμπειρογνωμόνων για ζητήματα εθνικής εμβέλειας). Στην πλατφόρμα αυτή θα καταγραφούν οι ειδικότητες και ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν καθώς και οι ειδικότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Μέσα από τις ενότητες του συνεδρίου της πρωτοβουλίας RΕΒRAIN GREECE τέθηκαν στον δημόσιο πολιτικό λόγο για πρώτη φορά η αλλαγή του σημερινού πλαισίου της αγοράς εργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική εκμάθηση και τη αυτοματοποίηση, οι τομείς της παραγωγής (Κυκλική Οικονομία, Υγεία, αγροτική παραγωγή κ.ά.) που επηρεάζονται οριζόντια από την εισαγωγή νέων εκθετικών τεχνολογιών. Για πρώτη φορά, επίσης, αυτές οι τεχνολογίες ενσωματώνονται σε δράσεις του Ελληνικού Κράτους. Επιπλέον για πρώτη φορά επιχειρείται εθνικά η Σύμπραξη Υπουργείων, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, ΟΤΑ, Διεθνών Ερευνητικών Φορέων, και μια σειρά άλλων οργανισμών.

Επίσης, για πρώτη φορά το συνέδριο της 9ης Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε συντεταγμένα με συγκεκριμένα βήματα βάσει μελετών και στοιχείων των βάσεων δεδομένων του υπουργείου μία σχεδιαζόμενη δράση υψηλού εθνικού συμβολισμού το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ… ΞΑΝΑ!» για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού στη χώρα μας με υψηλά επιστημονικά προσόντα, γνώσεις και διεθνή εργασιακή εμπειρία σε συγκεκριμένες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, υψηλών τεχνολογικών δεξιοτήτων όπου παρατηρείται έλλειψη . Είναι προφανές ότι η δράση δεν αποσκοπεί να λύσει το πρόβλημα της φυγής των Ελλήνων και του επαναπατρισμού τους συνολικά. Είναι όμως η αρχική πιλοτική προσπάθεια του Ελληνικού Κράτους να επιδιώξει την άμεση διασύνδεση των Ελλήνων της διασποράς μέσω της παροχής κινήτρων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας.