Κωνσταντίνος Μίχαλος: Κοινή προσπάθεια, για τη στήριξη της καινοτομίας

Η ενίσχυση της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο, με στόχο την αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα, αλλά και την αναζωογόνηση τόσο των τοπικών οικονομιών, όσο και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα. Στην προσπάθεια αυτή, φορείς όπως τα επιμελητήρια, η αυτοδιοίκηση, αλλά και η πανεπιστημιακή κοινότητα οφείλουν και μπορούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο. Γιατί είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον, τις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα κάθε περιοχής, γεγονός που τους επιτρέπει να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών εργάζεται με συνέπεια τα τελευταία χρόνια για την προώθηση της νεοφυούς και νεανικής επιχειρηματικότητας: με την ανάπτυξη αξιόπιστων δομών και δικτύων, όπως η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας και το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, με τη δημιουργία νέων θεσμών για την ανάδειξη και την επιβράβευση της επιχειρηματικής καινοτομίας, αλλά και με την οικοδόμηση γόνιμων συνεργασιών με πανεπιστήμια, φορείς στήριξης της καινοτομίας, αλλά και δήμους της Αττικής.

Στο πλαίσιο της συνένωσης δυνάμεων με τους δήμους έχουν υλοποιηθεί ήδη με εξαιρετική επιτυχία προγράμματα υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας στους Δήμους Κηφισιάς και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ. Στόχος των προγραμμάτων είναι η κινητοποίηση και η υποστήριξη των νέων, για την εξέλιξη της αρχικής τους ιδέας σε επιχείρηση, μέσα από τη συμμετοχή σε συμβουλευτικά σεμινάρια και άλλες δράσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των κοινών πρωτοβουλιών είναι μέχρι τώρα εξαιρετικά, δικαιώνοντας την πίστη μας στην αξία και τη χρησιμότητα αυτών των συνεργασιών.

Μια νέα, σημαντική πρωτοβουλία σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κοινός στόχος είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και εν γένει της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ειδικότερα στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού κλίματος και στη δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής ευημερίας στη Δυτική Αττική, μέσα από την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Το πρώτο σκέλος της συνεργασίας αφορά τη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων, τη δημιουργία μιας νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων και την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών ή υποστηρικτικών εργαλείων, που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα εμπορεύσιμα στη διεθνή αγορά. Περιλαμβάνει, επίσης, την ανάληψη κοινών δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών και για τη διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα, την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας, καθώς και την από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Παράλληλα, προβλέπεται και ένα δεύτερο σκέλος, το οποίο αφορά την ίδρυση θερμοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτομίας, στο παλαιό εργοστάσιο της Βιοχρώμ στην Αγία Βαρβάρα, για τη δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, την προβολή και την ανάδειξη των start-ups και των εταιριών πολιτιστικής δημιουργίας.

Παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υποστήριξη στους δήμους, το ΕΒΕΑ συμβάλλει ώστε νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους στον τόπο τους. Σαφώς είναι ευθύνη και της Πολιτείας να διαμορφώσει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα ενθαρρύνει και δεν θα αποτρέπει την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. Είναι ευθύνη της πολιτείας να δημιουργήσει ένα σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, να αναπτύξει σύγχρονα εργαλεία και θεσμούς χρηματοδότησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, να εντάξει την επιχειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα, να προωθήσει τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της χρηματοδότησης της έρευνας.
Όλα αυτά τα θέματα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης για την επιχειρηματική κοινότητα. Εν τω μεταξύ, όμως, είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία συνεργασίας, με σκοπό την ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας και τη μετάβαση σε ένα νέο, υγιές μοντέλο ανάπτυξης.