ΟΠΑΠ: Στα 9,56 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω scrip dividend

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 6 Ιουνίου 2019 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης έτους 2018 (δηλαδή από 28.06.2019 έως και 04.07.2019), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 28.06.2019 έως και 04.07.2019, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 9,56 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ προχωρά στη διανομή (υπόλοιπου) μερίσματος ύψους 190 εκατ. ευρώ και οι μέτοχοι της εταιρείας θα έχουν τη δυνατότητα να το λάβουν είτε σε μετρητά είτε σε συνδυασμό μετρητών και μετοχών.