Ερχονται ποινές για τη μη υλοποίηση «στρατηγικών επενδύσεων»

Απένταξη από το νόμο και πρόστιμο που μπορεί να φθάσει έως και το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης θα μπορεί να επιβάλλει πλέον η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), στην περίπτωση που κάποια επένδυση χαρακτηριστεί «στρατηγική» αλλά, με ευθύνη του φορέα, δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. Αυτό προβλέπει το άρθρο 23 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, οι κυρώσεις αυτές κρίνονται επιβεβλημένες, καθώς ο προηγούμενος νόμος δεν προέβλεπε καμία κύρωση, με αποτέλεσμα, στρατηγικές επενδύσεις που έχουν αδειοδοτηθεί να μην υλοποιούνται, με ευθύνη του φορέα.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, αν δεν τηρηθούν οι όροι που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων, δηλαδή στην απόφαση με την οποία η επένδυση υπάγεται στα κίνητρα του νόμου και ορίζει το ακριβές πλαίσιο υλοποίησής της, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων προς τη ΔΕΣΕ, η τελευταία λαμβάνει απόφαση για τα εξής:

α. αποχαρακτηρίζει οριστικά την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και ανακαλεί τα εγκεκριμένα κίνητρα. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 250.000 ευρώ.

β. επιβάλλει στον φορέα της επένδυσης κατ’ αποκοπή πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης, αν έγινε χρήση των κινήτρων του άρθρου 11, δηλαδή το κίνητρο της χωροθέτησης.

γ. σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου της παρ. 1 του άρθρου 12 (σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή), επιβάλλει την άρση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ’ επέκταση την αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης, με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.

δ. σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 12 (φορολογική απαλλαγή), επιβάλλει την άρση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος και κατ’ επέκταση την αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης, με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.

ε. σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περιπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 (επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων), επιβάλλει την άρση της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση απόσβεσης και κατ’ επέκταση την αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης, με βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες συντελεστές.

στ. επιβάλλει τον διπλασιασμό των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία παραβόλων για την έκδοση των σχετικών αδειών, σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 13 (κίνητρο ταχείας αδειοδότησης).

η. επιβάλλει τη μερική ή ολική ανάκληση των σχετικών ενισχύσεων και την επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 14 (επιχορηγήσεις).

Τα κίνητρα
Για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, το νέο πλαίσιο παρέχει ως κίνητρα φορολογικές απαλλαγές, επιτάχυνση απόσβεσης παγίων, σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή για 12 έτη, επιχορηγήσεις, αδειοδότηση εντός 45 ημερών, αλλά και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, όπου αυτές κρίνονται επιβεβλημένες.

Με βάση σχέδιο νόμου, οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Στρατηγικές Επενδύσεις 1: Πρόκειται για τις επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 100.000.000 ευρώ.

Β. Στρατηγικές Επενδύσεις 2: Πρόκειται για τις επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 40.000.000 ευρώ. Ειδικά για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν τουλάχιστον 75 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των 30.000.000 ευρώ. Για την περίπτωση επενδύσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των 25.000.000 ευρώ.

Γ. Εμβληματικές Επενδύσεις:

α) Πρόκειται για τις επενδύσεις που υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους.

β) Οι επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 200 ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 200 εκατ. ευρώ.

Δ. Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης: Πρόκειται για τις επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 30 νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 20.000.000 ευρώ.

Ε. Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις, όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI)».

  • Δείτε το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.