Κωνσταντίνος Μίχαλος: Απελευθερώνοντας την επιχειρηματικότητα

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι η βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας. Ενοποιεί και ψηφιοποιεί όλα τα επιμέρους χειρόγραφα μητρώα και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία. Είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε με στόχο να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα για τους επιχειρηματίες, αλλά και να εκφράσει μια νέα νοοτροπία και πρακτική ως προς την εξυπηρέτηση της επιχείρησης και του πολίτη. Μια νοοτροπία, η οποία προσανατολίζεται στην απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες στις ανάγκες της επιχείρησης και όχι το αντίστροφο.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια το ΓΕΜΗ διαδραματίζει ρόλο – κλειδί στην εφαρμογή νέων νομοθετημάτων, τα οποία αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων όπως ο πρόσφατος νόμος 4548/2018 για τη λειτουργία των Α.Ε. και ο νόμος 4541/2018 για τις ΕΠΕ, καθώς και το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Όλες αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από την απλούστευση, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το ΓΕΜΗ αποτελεί μέχρι τώρα κρίσιμο μοχλό για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν το πρώτο διάστημα, η υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ ανταποκρίθηκε άμεσα και ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις που ανέλαβε με το νέο νόμο για τις Α.Ε.

Με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου επιστράφηκαν από τις περιφερειακές ενότητες μαζικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας 7.920 αδιεκπεραίωτες αιτήσεις Ανωνύμων Εταιρειών. Οι αιτήσεις αυτές διεκπεραιώθηκαν μέσα στον Ιανουάριο, αφού έγιναν οι αντίστοιχες καταχωρίσεις και αναρτήθηκαν στη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ αντίστοιχες ανακοινώσεις καταχώρισης σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο. Πλέον οι υποβαλλόμενες αιτήσεις που αφορούν «δηλωτικές» καταχωρήσεις αποφάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών –για τις οποίες είναι πλέον αρμόδιο το Επιμελητήριο– διεκπεραιώνονται άμεσα από τις υπηρεσίες μας, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. Επίσης, θα διεκπεραιώνονται άμεσα και οι αιτήσεις που αφορούν «τροποποιήσεις καταστατικού» Ανωνύμων Εταιρειών, αφού προηγούμενα ληφθούν οι εγκρίσεις ελέγχου νομιμότητας των περιφερειακών ενοτήτων.

Έχοντας αποδείξει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά του το ΓΕΜΗ περνά τώρα σε μια νέα φάση με την υλοποίηση του έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Το έργο, που χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισμό των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου. Το ψηφιακό ΓΕΜΗ θα παρέχει τη δυνατότητα κατάθεσης και διατήρησης των ισολογισμών των επιχειρήσεων σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή. Θα επιτρέψει, επίσης, τη βελτίωση της δημοσιότητας των επιχειρήσεων μέσω μιας πιο δομημένης παρουσίασης πληροφοριών, αλλά και τη δημιουργία ενός φιλικότερου προς το χρήστη περιβάλλοντος. Επιπλέον, το έργο της ψηφιοποίησης θα συνδυαστεί με την δωρεάν παροχή από το αρμόδιο υπουργείο 130.000 απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών, καθώς και με δράσεις κατάρτισης 15.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του εκπαιδευτικού τομέα.

Η μέχρι τώρα λειτουργία του ΓΕΜΗ, μιας υπηρεσίας που τα Επιμελητήρια πρότειναν, διεκδίκησαν και λειτουργούν, αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο και τη συμβολή του θεσμού στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Δείχνει, επίσης, τον δρόμο στον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε στο επόμενο διάστημα, με ταχύτερα βήματα προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.