Μπαράζ προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 835η/15.1.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 450.000 σε δύο νομικά πρόσωπα και τέσσερα φυσικά πρόσωπα, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.3340/2005, λόγω συμμετοχής τους σε εγχείρημα χειραγώγησης της μετοχής της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (εφεξής ΜΑΡΦΒ) και του δικαιώματος προτίμησης αυτής, κατά την περίοδο 03.01.2011-11.02.2011. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους:
– € 100.000 στον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της ΜΑΡΦΒ και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της MARFIN EGNATIA 
– € 100.000 στον κ. κ. Κυριάκο Μάγειρα, Διευθυντή Χρηματοδοτήσεων Ομίλου της MARFIN EGNATIA, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της ΜΑΡΦΒ και Αντιπρόεδρο-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
– € 90.000 στην MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
– € 80.000 στον κ. Μιχάλη Φόλε, Manager του Τμήματος FAMILY OFFICE της Διεύθυνσης WEALTH MANAGEMENT DIVISION της MARFIN EGNATIA
– € 50.000 στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και
– € 30.000 στον κ. Ηρακλή Κουνάδη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της MARFIN EGNATIA, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της ΜΑΡΦΒ.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 53.600 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CAXTON INTERNATIONAL LTD για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 5(1.ε), σε συνδυασμό με την περίπτωση 8 του προοιμίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 της Επιτροπής για τις ανοικτές πωλήσεις, κατά την πώληση 2.727.273 μετοχών ALPHA Τράπεζα Α.Ε.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 18.400 στο νομικό πρόσωπο WINDLESHEIM MANAGEMENT LTD για παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, κατά την πώληση 200.000 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 17.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία MARIANA CAPITAL MARKETS LLP για παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 5, σε συνδυασμό με την περίπτωση 8 του προοιμίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 της Επιτροπής για τις ανοικτές πωλήσεις, κατά την πώληση 500.000 μετοχών ALPHA Τράπεζα Α.Ε.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 20.000 στην εταιρία ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 0,00% ΑΕ για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.2017-30.6.2017 και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία ΠHΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.2017-30.6.2017.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στην εταιρία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.2017-30.06.2017.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στην εταιρία «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΕ –ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου € 5.000 στην εταιρία Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ – YALCO Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.2017-30.6.2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14 και 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στην τράπεζα HSBC BANK PLC για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 4.500 στον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο του Βασιλείου για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ.»

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 2.000 στην FORTHNET A.E, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5Α του νόμου 3556/2007 σε συνδυασμό με την περίπτωση (β) του άρθρου 1 της απόφασης 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση της έκθεσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2016.