ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνω του 5% οι ίδιες μετοχές

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποίησε ότι κατόπιν συναλλαγής αγοράς ιδίων μετοχών στις 2/1/2019, το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία άμεσα αλλά και έμμεσα, μέσω των μετοχών που κατέχουν Θυγατρικές της Εταιρείες, ανήλθε του ορίου του 5%.

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, πριν την συναλλαγή: 3.828.652 ήτοι ποσοστό 3,7019 % του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ πριν την συναλλαγή: 688.205, ήτοι ποσοστό 0,6654% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ πριν την συναλλαγή: 616.835, ήτοι ποσοστό 0,5964% του μετοχικού κεφαλαίου

Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα πριν την συναλλαγή 5.133.692, ήτοι ποσοστό 4,9638%

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, μετά την συναλλαγή της 2/1/2019: 3.873.652 ήτοι ποσοστό 3,7454%

Ο αριθμός ιδίων μετοχών στην κατοχή θυγατρικών παραμένει αμετάβλητος.

Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα μετά την συναλλαγή της 2/1/2019: 5.178.692, ήτοι ποσοστό 5,0073%.