ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τι εξυπηρετεί η απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος

Το πρώτο βήμα της αναδιάρθρωσης του ομίλου Ελλάκτωρ υλοποιεί η νέα διοίκηση, ανακοινώνοντας κυριολεκτικά στην εκπνοή του χρόνου, την συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής ΕΛΤΕΧ Άνεμος.

Η νέα πρωτοβουλία, έρχεται έξι μήνες μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όταν η διοίκηση Καλλιτσάντση πήρε τα ηνία της εταιρείας στα χέρια της και άρχισε να αξιολογεί όλα τα πιθανά σενάρια αναδιάρθρωσης.

Η συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, κρίνεται από την διοίκηση ως μία αμοιβαία επωφελή κίνηση για τους μετόχους και των δύο εταιρειών καθώς για τη μεν ΕΛΛΑΚΤΩΡ η ενέργεια αυτή θα δημιουργήσει μία πιο απλοποιημένη και ευέλικτη διάρθρωση για τον όμιλο, θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, θα δημιουργήσει μία πιο ισχυρή κεφαλαιακή δομή, ενώ θα διευρύνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την ελεύθερη διασπορά της.

Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος η συγχώνευση με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ της δίνει πρόσβαση σε έναν μεγαλύτερο ισολογισμό, της επιτρέπει να επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητές της αλλά και να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ οι υπάρχοντες μέτοχοι αποκτούν πρόσβαση σε έναν όμιλο σημαντικά μεγαλύτερο και διαφοροποιημένο. Ειδικά για τους μετόχους της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος προνομιακή είναι και η σχέση ανταλλαγής που ανακοινώθηκε καθώς για κάθε μία μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος που κατέχουν τώρα, θα αποκτήσουν 1,27 νέες μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά τη συγχώνευση, ενώ και το premium της συναλλαγής κινείται κοντά στο 9% υψηλότερα από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΛΤΕΧ Άνεμος την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 ώστε τα σημαντικά οφέλη να αρχίσουν να διαφαίνονται μέσα στο 2019.

Υπενθυμίζεται ότι κεντρική δέσμευση της νέας διοίκησης Καλλιτσάντση ήταν η μη πώληση της ΕΛΤΕΧ. Άνεμος, ώστε να μην απωλέσει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με ουσιαστική συνεισφορά στην ενδυνάμωση του ομίλου.

Η απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα επιτρέψει να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που η θυγατρική εταιρεία αιολικής ενέργειας προσέφερε στον όμιλο μέχρι τώρα ως ξεχωριστή εταιρεία και να ενσωματωθούν στη νέα οντότητα που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Ελλάκτωρ, αν η ΕΛΤΕΧ Άνεμος είχε πουληθεί όπως επεδίωκε η προηγούμενη διοίκηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα εξασφάλιζε ένα πρόσκαιρο τίμημα, μία μεμονωμένη δηλαδή ένεση ρευστότητας, ενώ μέσω της συγχώνευσης της ΕΛΤΕΧ Άνεμος με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο όμιλος διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο που παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία κάθε τρίμηνο και ενισχύεται κεφαλαιακά σε πρώτη φάση μέσα στο 2019 και μετά σε ετήσια βάση λόγω των επαναλαμβανόμενων οφελών που προκύπτουν σε επίπεδο ταμειακών ροών, συνεργειών κλπ.

Για παράδειγμα, αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακος αλλά κι εξοικονομήσεις σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων αλλά και φορολογίας, που προφανώς θα επηρεάσουν θετικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν η ΕΛΤΕΧ Άνεμος θα διατηρήσει τη διοικητική της ομάδα προκειμένου να μην διαταραχθεί η επιτυχημένη επιχειρηματική της λειτουργία που την ανέδειξε τα τελευταία χρόνια στο δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την παρουσίαση προς το επενδυτικό κοινό που αναρτήθηκε μετά την ανακοίνωση, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τα ακόλουθα βήματα με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 30 Ιουνίου 2019:

-Συγγραφή του Σχεδίου Συγχώνευσης, Ικανοποίηση των Αιρέσεων, Ολοκλήρωση Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ολοκλήρωση Γνωμοδότησης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (Fairness Opinion)

-Έγκριση από τα Δ.Σ. του Σχεδίου Συγχώνευσης, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Δ.Σ.

-Έγκριση από τους μετόχους των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

-Έγκριση της συναλλαγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΓΕΜΗ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

-Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και παράλληλη διαγραφή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, οι εταιρείες Rothschild & Co και Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος οι εταιρείες NBG Securities ΑΕΠΕΥ και Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος.