Ζημίες 255,1 εκατ. στο εννεάμηνο για τη ΔΕΗ

Στα 255,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες της ΔΕΗ ΔΕΗ +1,05% μετά από φόρους στο εννεάμηνο, έναντι 82,6 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ΔEH εμφάνισε τζίρο 3,47 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,3% σε σχέση με πέρυσι.

Οπως αναφέρει η εταιρία, το εννεάμηνο του 2018 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 2,1% στις 43.115 GWh έναντι 44.026 GWh το εννεάμηνο του 2017. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρουσίασε ελαφρά αύξηση κατά 0,4% το εννεάμηνο του 2018, εξαιτίας των αυξημένων κατά 54,5% εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων.

Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω ΝΟΜΕ.

Το μέσο μερίδιο της ΔEΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 82,3% το εννεάμηνο του 2018 από 86,9% το εννεάμηνο του 2017. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 79,4% τον Σεπτέμβριο του 2018 από 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔEΗ, ανά τάση, ήταν 97,9% στην Υψηλή Τάση, 60,5% στη Μέση Τάση και 83,6% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 98,3%, 64,4% και 89% τον Σεπτέμβριο του 2017 αντίστοιχα.

Συνέπεια της μείωσης της ζήτησης καθώς και της απώλειας μεριδίου αγοράς ήταν οι πωλήσεις της ΔEΗ να μειωθούν κατά 6,2% το εννεάμηνο του 2018.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ κάλυψαν το 48,6% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το εννεάμηνο 2018 (44,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2017 ήταν 49,5% (45,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η παραγωγή της ΔEΗ ήταν μειωμένη κατά 2,7% στις 20.826 GWh έναντι 21.410 GWh πέρυσι. Ειδικότερα η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 3,4%, ή κατά 294 GWh, η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου ήταν μειωμένη κατά 27,2%, ή κατά 1.622 GWh, ενώ αντίθετα η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 57,4% ή κατά 1.558 GWh, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υδατικών εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το εννεάμηνο του 2018 κατά € 154,1 εκατ. ή 4,3%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

Στο σκέλος των δαπανών, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 έχουν επιβαρυνθεί από:

  • την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους € 151,2 εκατ. (η οποία σχηματίστηκε το β’ τρίμηνο του 2018) και αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔEΗ και οι θυγατρικές της λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και
  • την πρόβλεψη ύψους € 70,8 εκατ. η οποία σχηματίστηκε το γ’ τρίμηνο του 2018, που αφορά σε τόκους υπερημερίας έως 30.9.2018, που διεκδικεί βάσει εξώδικου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔEΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 20.9.2016 έως 29.11.2018.

Αντίθετα, θετική επίπτωση είχε η οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους € 105,2 εκατ.

Χωρίς την επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, ύψους € 151,2 εκατ., και την οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για παρελθόντα έτη, ύψους € 105,2 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο 2018 διαμορφώθηκε σε € 234,9 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€ 242 εκατ.).

Χωρίς και την επίπτωση από την πρόβλεψη ύψους € 70,8 εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, το EBITDA του εννεαμήνου 2018 διαμορφώνεται σε € 305,7 εκατ.

Οι κύριοι παράγοντες που είχαν θετικό αντίκτυπο στη λειτουργική κερδοφορία είναι:

  • Η αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 108,3 εκατ.
  • Η μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά € 101,7 εκατ.
  • Η μείωση της μισθοδοσίας κατά € 23,4 εκατ. και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών κατά € 10,1 εκατ.

Αντίθετα, η λειτουργική κερδοφορία επιβαρύνθηκε κυρίως από:

  • τη σημαντική αύξηση των δαπανών για εκπομπές CO2 κατά € 87,2 εκατ., και
  • την αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ κατά € 81,4 εκατ.

Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 299,5 εκατ. έναντι € 265,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2018 σε € 528,6 εκατ. έναντι € 303,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», καθώς και της αύξησης των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.

Το καθαρό χρέος στις 30.9.2018 ήταν € 3.674,2 εκατ., μειωμένο κατά € 283 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η Εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους € 150 εκατ., στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η ΔEΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών.

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔEΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκε και κατά το γ’ τρίμηνο του 2018, απόρροια της αντιστροφής των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, συνεπεία των δράσεων για βελτίωση της εισπραξιμότητας και της μείωσης των ελεγχόμενων δαπανών.

Η θετική αυτή επίδραση μετριάστηκε από τις σημαντικά αυξημένες δαπάνες για αγορά δικαιωμάτων CO2, των οποίων η τιμή υπερτετραπλασιάστηκε, και από την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ύψους € 81,4 εκατ.

Βεβαίως, συνυπολογιζόμενων των προβλέψεων που σχηματίστηκαν για τις μελλοντικές αποζημιώσεις του προσωπικού λόγω λύσης σύμβασης εργασίας και για τους τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ -πράγμα για τη σκοπιμότητα του οποίου εγείρονται σοβαρά ερωτήματα και του οποίου η νομική βασιμότητα αμφισβητείται-, η κερδοφορία το εννεάμηνο του 2018 εμφανίζεται μειωμένη έναντι του αντιστοίχου του 2017, παρά τη θετική επίπτωση από την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών.

Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η συνεχιζόμενη μείωση του καθαρού χρέους, η οποία το εννεάμηνο ανήλθε σε € 283 εκατ. Ακόμη, η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά € 225 εκατ.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔEΗ από την Standard and Poor’s σε CCC+ με θετική προοπτική, έναντι CCC με αρνητική προοπτική, είναι γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, απόρροια της επιτευχθείσας αναχρηματοδότησης του κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 1,3 δισ. και των δράσεων της Εταιρείας για τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας, στο πλαίσιο του γενικότερου ευνοϊκού κλίματος της οικονομίας της χώρας.

Η αναβάθμιση αυτή είναι θετικός οιωνός για την έξοδο της ΔEΗ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, πράγμα για το οποίο γίνεται ήδη από τους συμβούλους η σχετική προεργασία και εξέταση εναλλακτικών συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών.

Πέραν αυτών, εξασφαλίσαμε νέα δανειακά κεφάλαια μέσω γραμμής χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ ύψους € 255 εκατ. για επενδύσεις στα Δίκτυα Διανομής μέχρι και το 2020.

Η διαδικασία της αποεπένδυσης του 40% του λιγνιτικού παραγωγικού μας δυναμικού εισέρχεται στο τελικό στάδιο. Οι προσφορές αναμένεται να κατατεθούν εντός του Ιανουαρίου. Από την πλευρά της, η ΔEΗ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και της αποδοτικότητας των αντίστοιχων θυγατρικών της, Μελίτης και Μεγαλόπολης, ενώ κρίσιμη παράμετρος θα είναι η έγκαιρη έγκριση του μηχανισμού των Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας Ισχύος.

Οι δράσεις για τη μείωση των ελεγχόμενων δαπανών θα ενταθούν βάσει του συγκεκριμένου σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με το Σύμβουλο. Αντίστοιχα θα ενταθούν οι δράσεις βελτίωσης της εισπραξιμότητας. Ωστόσο, η επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως η κατακόρυφή αύξηση των δικαιωμάτων CO2 και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής (χονδρική) του Συστήματος, επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την άκρως αναγκαία για την οικονομική ευρωστία της Επιχείρησης, βελτίωση της κερδοφορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κατανάλωση, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Με όρους στρατηγικής αλλά και άμεσου επιχειρηματικού σχεδιασμού, η στροφή της ΔEΗ στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, που θα είναι η ατμομηχανή της μελλοντικής ανάπτυξής της είναι δεδομένη.

Σε αυτή την προοπτική εντάσσεται και η απορρόφηση της ΔEΗ Ανανεώσιμες από την μητρική που δρομολογήθηκε πρόσφατα με στόχο τη δραστηριοποίηση της μέγιστης δυνατής πλειοψηφίας του δυναμικού της ΔEΗ στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής».