Ξεχωριστές δηλώσεις συζύγων από το 2019

Επισημοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η δυνατότητα να καταθέτουν ξεχωριστά τα ζευγάρια τις φορολογικές τους δηλώσεις. Η ξεχωριστή υποβολή δηλώσεων των συζύγων είναι φυσικά προαιρετική και μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά με τις δηλώσεις Ε1 για τα εισοδήματα του 2018 που θα υποβληθούν το 2019.

Στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας για την μη περικοπή των συντάξεων (που συνεπάγεται κρατική δαπάνη ύψους 2,728 δισ. ευρώ για το 2019 ή 10,489 δισ. ευρώ αθροιστικά ως το 2022 σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) περιλαμβάνεται και νέο «πακέτο» φορολογικών αλλαγών, το οποίο –σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου- προβλέπει:

1. ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

Α) Η φορολογική δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Β) Οι διατάξεις περί χωριστών δηλώσεων συζύγων ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων, (άρθρο 59)

Γ) Σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Δ) Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο (αντί 5.000 ευρώ που ισχύει για το καθεστώς της κοινής δήλωσης των συζύγων].

Πηγή: reporter.gr