«Ναι» από Moody’s για το σχέδιο της ΤτΕ

Ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο της ΤτΕ για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων δίνει η Moody’s, με έκθεσή της. Όπως σημειώνει σε αυτή, η πρόταση έχει στόχο τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) χαμηλότερα του 10% από πάνω του 40% σήμερα, εντός τριών ετών.Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά μεγάλου μέρους των NPEs που βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών και μέρους των απαιτήσεων της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTCs) σε ένα όχημα ειδικού σκοπού. Η πρόταση είναι πιστωτικά θετική για τις τράπεζες, καθώς θα βελτιώσει την ποιότητα ενεργητικού και την ποιότητα της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, εξαιτίας της μικρότερης συμμετοχής του DTC, τονίζει ο οίκος αξιολόγησης. Τα συνολικά NPEs των τραπεζών αντιστοιχούν σε περίπου 89 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου ή 48% των δανείων εντός ισολογισμού. Ο δείκτης επηρεάζεται από την έλλειψη νέων δανειοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια και την απομόχλευση των ισολογισμών, σημειώνει η Moody’s. Αν και τα NPEs μειώνονται με βάση τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές, η TτE αναγνωρίζει ότι χρειάζεται δραστική κίνηση για να απελευθερωθούν οι πόροι των τραπεζών και να συνεχιστεί η δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Με βάση την πρόταση, τα NPEs θα μεταφερθούν στην καθαρή λογιστική αξία (καθαρή από προβλέψεις) σε ένα SPV, μαζί με DTC που καλύπτει τις επιπλέον δυνητικές απώλειες από τα δάνεια αυτά.Θα υπάρξει νομοθεσία που θα μετατρέπει αυτά τα DTCs σε μη αναστρέψιμη απαίτηση από το SPV στο ελληνικό δημόσιο με προκαθορισμένο πρόγραμμα αποπληρωμής. Το SPV θα εκδώσει ομόλογα με τα NPEs ως εγγύηση σε τρεις κλάσεις (senior, mezzanine και junior) για να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή.Τα junior θα κρατηθούν από τις τράπεζες και το ελληνικό δημόσιο (έως ποσοστού 20%). Τα senior θα τύχουν διαχείρισης αποκλειστικά από τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές.
Το σχέδιο εξαρτάται από την έγκριση των εποπτικών αρχών. Η δομή της συναλλαγής θα βελτιώσει την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών, μειώνοντας δραστικά το επίπεδο των NPEs στα βιβλία και μειώνοντας το ποσοστό του αναβαλλόμενου φόρου (περί τα 16 δισ. για τον τραπεζικό κλάδο, με βάση τα στοιχεία Ιουνίου) στα εποπτικά κεφάλαια σε περίπου 30% από 57%.Παρά τη δυνητική μείωση του δείκτη κεφαλαίων CET1 (15,7% τον Ιούνιο) κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες θα αυξηθεί το ποσοστό της καλής ποιότητας (όχι DTC) κεφαλαιακής βάσης.Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η Moody’s, η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από την τιμολόγηση των NPEs καθώς και από τον όγκο των junior ομολόγων που θα διατηρήσουν οι τράπεζες στον ισολογισμό τους, δεδομένου ότι αυτά θα συνεχίσουν να έχουν ρίσκο πιθανών επιπρόσθετων ζημιών.