Ο «χάρτης» των ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Συνολικά 2.557 επιχειρήσεις εδρεύουν στη χώρα μας αλλά ελέγχονται από την αλλοδαπή.

Building in a hand businessmen

Τζίρος 34 δισ. ευρώ μοιράστηκε το 2016 σε 2.557 αλλοδαπές επιχειρήσεις (συνδεόμενες με το εξωτερικό) που εδρεύουν στην Ελλάδα αλλά ελέγχονται από την αλλοδαπή και δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από κράτη της Ε.Ε. αλλά σχεδόν οι μισές εξ αυτών εμφανίζονται να είναι… κυπριακές. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 2.557 αλλοδαπών επιχειρήσεων ανήλθε στα 34 δισ. ευρώ, καθώς η αξία παραγωγής έφτασε στα 19,5 δισ. και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε 7,4 δισ. ευρώ.

Εργασία σε 134.300 άτομα

Οι επιχειρήσεις αυτές έδωσαν δουλειά σε 134.300 άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Δαπάνησαν 28,1 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, εκ των οποίων τα 15,7 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών που τα μεταπώλησαν «αυτούσια» στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν (χωρίς επεξεργασία στη χώρα μας). Από τις 2.557 συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι 2.095 ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (81,9%) και 462 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες οι οποίες εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (18,1%).

Οι κυριότερες χώρες

Οι πέντε κυριότερες χώρες στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι η Κύπρος με ποσοστό 37,9% (968 επιχειρήσεις), η Ολλανδία με ποσοστό 7,5% (193 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 7,3% (187 επιχειρήσεις), η Γερμανία με ποσοστό 6,6% (169 επιχειρήσεις) και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ποσοστό 5,9% (151 επιχειρήσεις). Οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις που είχαν τελική θεσμική ελέγχουσα μονάδα με έδρα την Κύπρο αποτελούν το 37,9% του συνόλου των συνδεόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 2,6 δισ. ευρώ, ή το 7,6% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Παράλληλα, είχαν 20.206 απασχολουμένους, ή το 15% των συνολικά απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις. Οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις που είχαν τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα με έδρα τη δεύτερη κατά σειρά ταξινόμησης χώρα, δηλαδή την Ολλανδία, αποτελούν το 7 ,5% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 5,6 δισ. ευρώ, ή το 16,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Και είχαν 16.696 απασχολουμένους, ή το 12,4% των συνολικά απασχολούμενων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.
Ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 894 επιχειρήσεις, ή το 35% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 293 επιχειρήσεις (11,5%) και στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 282 επιχειρήσεις (11%).

Τα νούμερα

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις αυτές, που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, αντιστοιχούν στο (σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα):
*0,3% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων,
*15,1% του συνολικού κύκλου εργασιών,
*14,7% της συνολικής αξίας παραγωγής,
*16,3% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας,
*15% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών,
*15,9% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,
*15,5% των συνολικών δαπανών προσωπικού,
*17,7% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά,
*5,7% του συνόλου των απασχολούμενων των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας.
Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 19,2 δισ. ευρώ (56,3%). Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 6,7 δισ. ευρώ (19,6%) και 2,5 δισ. ευρώ (7,4%), αντίστοιχα.

Στην κορυφή το εμπόριο

Ο τομέας του εμπορίου εμφάνισε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 2,9 δισ. ευρώ και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 1,6 δισ. ευρώ, ή το 39,7% και 21,6% του συνόλου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων αντίστοιχα. Σχετικά με τον αριθμό των απασχολούμενων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 53.675 απασχολούμενους (40% επί του συνόλου) και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 23.808 άτομα (το 17,7%). Οι δαπάνες προσωπικού για τον τομέα του εμπορίου ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ (το 40,8% των συνολικών δαπανών προσωπικού), ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στη μεταποίηση δαπάνησαν 0,97 δισ. ευρώ (ποσοστό 21,5%).