Σε νέα δημοπρασία εντόκων προχωράει ο ΟΔΔΗΧ

Σε νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων και ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ, προχωράει την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου ο Οργανισμός για τη Διαχείριση του Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου. Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.