Αμετάβλητα τα επιτόκια των νέων καταθέσεων, αυξημένα των δανείων

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Σεπτέμβριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,46 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,29%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,60%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,75%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,32%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 10,81%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,13%. Σχεδόν αμετάβλητο στο 6,91% παρέμεινε και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου1 αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,97%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,29%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,15%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,81%, από 3,78% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,00%, από 2,97% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Αμετάβλητα παρέμειναν, το Σεπτέμβριο του 2018, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και δανείων, έναντι του προηγούμενου μήνα. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,01 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,30%. Αμετάβλητο παρέμεινε και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων στο 4,31%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,61%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,84%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,14%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,07%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 3,74%. Σχεδόν αμετάβλητο στο 4,57% παρέμεινε και το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών.

Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος
Μίας ημέρας από νοικοκυριά 0,09 0,09 0,09
Μίας ημέρας από επιχειρήσεις 0,14 0,14 0,15
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά 0,62 0,59 0,60
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων 0,30 0,28 0,29
ΔΑΝΕΙΑ
Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,34 14,35 14,32
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 5,19 5,14 5,13
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 6,95 6,93 6,91
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο 10,32 10,71 10,81
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο 3,82 3,85 3,97
-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ 5,44 5,13 5,29
-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ 4,57 4,48 4,15
-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 3,63 3,78 3,81
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο 3,05 2,97 3,00
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων 4,71 4,69 4,75
Περιθώριο επιτοκίου* 4,41 4,41 4,46

Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος
Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,61 0,61 0,61
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,86 0,86 0,84
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων** 0,30 0,30 0,30
ΔΑΝΕΙΑ
Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 2,15 2,14 2,14
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 6,09 6,05 6,07
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,78 3,75 3,74
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 4,63 4,56 4,57
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων 4,34 4,31 4,31
Περιθώριο επιτοκίου* 4,04 4,01 4,01

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.

**Για τον υπολογισμό του επιτοκίου αυτού λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.