Ζημίες 22 εκατ. ευρώ για τον ΑΝΤ1 το 2017

Η υποχώρηση του ΑΝΤ1 στη μέτρηση τηλεθέασης και η αύξηση του κόστους των reality shows κατά 8 εκατ. ευρώ είχε σαφείς επιπτώσεις στα έσοδα. Στη χρήση του 2017 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από 72,8 εκατ. ευρώ σε 68,5 εκατ. ευρώ, η δε εταιρεία κατέγραψε ζημίες προ φορών περίπου 22,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών περίπου 11,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Το κόστος πωληθέντων, που είναι κυρίως πρόγραμμα, αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, από 46,2 εκατ. ευρώ το 2016 σε 56,2 εκατ. ευρώ το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των reality shows, κατά 8 εκατ. ευρώ, το οποίο διαμορφώθηκε σε 11,1 εκατ. ευρώ το 2017, συγκριτικά με τα 3,1 εκατ. ευρώ του 2016. Επιπλέον, αυξημένο ήταν το κόστος ειδήσεων και δωροθεσίας κατά 0,9 εκατ. ευρώ και 0,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΑΝΤ1 μειώθηκαν κατά περίπου 46,2 εκατομμύρια και η μείωση κατά 40 εκατ. ευρώ (σε 80 εκατ. ευρώ) προέρχεται από μακροπρόθεσμο δανεισμό από συνδεδεμένες εταιρείες, ο οποίος και μετατράπηκε σε μετοχικό κεφάλαιο, κατά 1,3 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε για το 2017 σε 359.937.081 ευρώ, εκ των οποίων τα 143 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και τα 53 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχειών του ενεργητικού κατά 42.372.638 ευρώ. Το πρόβλημα ήταν ότι το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ήταν μικρότερο του 50% του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ωστόσο αντιμετωπίστηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 39.999.960 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν οι τρεις μέτοχοι της εταιρείας (Globecast Holdings SaRL, Altavista Global Hold SarL, Praxis Global Investments SaRL).