Διευκρινίσεις από τη ΔΕΗ για το «λάθος» των 280 εκατ. ευρώ

Διευκρινιστική ανακοίνωση, στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι της εκτεταμένης αναμόρφωσης των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2017, αναμένεται να εκδώσει η ΔΕΗ.

Το θέμα αναδείχθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2018, όπου στη σύγκριση με τα μεγέθη του 2017, η εταιρεία σημείωνε ότι τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου της περυσινής χρήσης είχαν αναμορφωθεί. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή των μεγεθών επισημάνθηκε και από χρηματοδότριες τράπεζες και για το λόγο αυτό, αναμένεται να υπάρξει από πλευράς της επιχείρησης παροχή διευκρινίσεων.

Ποιο όμως ήταν το εύρος της αναμόρφωσης και ποια μεγέθη άλλαξαν;

Το 2018 η ΔΕΗ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2017 κύκλο εργασιών 2359,8 εκατ. ευρώ από 2460,8 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινώσει πέρυσι, κέρδη EBITDA 90 εκατ. ευρώ από 202,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, και ζημιές προ φόρων 249,5 εκατ. ευρώ αντί κερδών 31,1 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου του κέρδους από την πώληση της ΑΔΜΗΕ 172,2 εκατ. ευρώ) που ανακοίνωσε πέρυσι.

Μάλιστα το εύρος της αναμόρφωσης των αποτελεσμάτων, σχολίασε και ο τομεάρχης ενέργειας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο οποίος ανέφερε ότι η πλήρης αντιστροφή της εικόνας των αναμορφωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2017, προκαλεί σοβαρότατο προβληματισμό για την αξιοπιστία της διοίκησης της ΔΕΗ.

Η αναμόρφωση και η αιτιολογία

Όμως ποιους λόγους αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις της η ΔΕΗ για την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της;

Στις καταστάσεις του α εξαμήνου του 2018 η ΔΕΗ αναφέρει (σημείωση 5) ότι οι αναμορφώσεις των μεγεθών του 2017 αφορούν α) στην αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού επί της υποχρέωσης για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους εργαζόμενους του ομίλου μετά τη συνταξιοδότηση τους για τη χρήση του 2016 και το α εξάμηνο του 2017 και β) στην εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθόδου εκτίμησης για τον υπολογισμό του ποσού της διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας προς πελάτες της χαμηλής τάσης για τις χρήσεις 2015 και 2016 και το α εξάμηνο του 2017.

Με βάση τις σημειώσεις στις καταστάσεις της ΔΕΗ, για τον αναβαλλόμενο φόρο ενεργητικού η επίδραση της αναμόρφωσης ανέρχεται σε 59,018 εκατ. ευρώ ενώ ως προς τα έσοδα από πελάτες της χαμηλής τάσης η επίδραση της αναμόρφωσης ανέρχεται σε 100,744 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί ότι η αναμόρφωση είχε περιληφθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ για τη χρήση του 2017 (στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναφερόταν ότι αναμορφώθηκαν τα μεγέθη του 2016, ωστόσο στις καταστάσεις υπήρχε αναφορά και στην αλλαγή για τα μεγέθη α εξαμήνου του 2017). Πιο συγκεκριμένα στη σημείωση 36 των καταστάσεων αναφέρονταν τα εξής:

Για τον αναβαλλόμενο φόρο ενεργητικού επί υποχρέωσης για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο, αναφερόταν ότι στη χρήση του 2017 ο όμιλος και η μητρική δεν προέβησαν στην αναγνώριση του ποσού του αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού που αντιστοιχούσε στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο φορολογικά προς εργαζομένους και συνταξιούχους του ομίλου. Από τον όμιλο και τη μητρική το θέμα αξιολογήθηκε ως λάθος, εντός της χρήσης του 2017, ενώ η διόρθωση δεν έχει ταμειακή διάσταση.

Για τη διατεθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια προς πελάτες, η μητρική, όπως αναφέρεται, διαπίστωσε ότι η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό της στις χρήσεις 2015 και 2016 δεν ήταν ενδεδειγμένη υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοτικά δεδομένα έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο, τα δεδομένα ανάκτησης των εν λόγω αξιών ενέργειας σε συνάρτηση με το υφιστάμενο κύκλο τιμολόγησης και ότι το γεγονός αυτό οδήγησε σε υπερεκτίμηση των σχετικών ποσών.

Και αυτό το θέμα αξιολογήθηκε ως λάθος, και η εταιρεία προχώρησε σε αναμόρφωση των απαιτήσεων διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας, των αναβαλλόμενων φόρων παθητικού και των εσόδων και αποτελεσμάτων ανά μετοχή για τις χρήσεις έτους 2016 και α εξαμήνων 2016 και  2017.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR