Στα 182,28 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη μαζί με τις προσαυξήσεις

Στο εντυπωσιακό ποσό των 182,28 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φυσικών και νομικών προσώπων προς το Δημόσιο, εάν συνυπολογιστούν και τα ποσά των προσαυξήσεων, των τόκων και των λοιπών πρόσθετων συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων. Αυτό προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων τα οποία περιλαμβάνονται σε έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να απαντήσει σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, από το έγγραφο της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι στις 10 Αυγούστου 2018 τα χρέη προς το Δημόσιο ήταν 101,588 δισ. ευρώ, αλλά πρόκειται μόνο για το αρχικό κεφάλαιο των οφειλών και όχι το συνολικό τους ύψος με τις προσαυξήσεις.
Επίσης, στα στοιχεία που ανακοινώνει κάθε μήνα η ΑΑΔΕ και τις τελευταίες δεκαετίες το υπουργείο Οικονομικών, αναγράφονται πάντα τα ληξιπρόθεσμα χρέη που προκύπτουν από το αρχικό κεφάλαιο και όχι και οι προσαυξήσεις. Όπως εξηγεί η ΑΑΔΕ στην απάντησή της στη Βουλή, «τα διάφορα συνεισπραττόμενα (προσαυξήσεις, τόκοι, τέλη, λοιπά συνεισπραττόμενα) δεν καταγράφονται σε κάποιου είδους έγγραφα ή αρχεία, αλλά υπολογίζονται κάθε φορά κατά τη στιγμή της πληρωμής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». Όμως, από το έγγραφο της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το σύνολο των προσαυξήσεων, που αναλογούν στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο των χρεών προς το Δημόσιο, φτάνει στο ποσό των 80,69 δισ. ευρώ, αποτελούμενο από τις προσαυξήσεις, τους τόκους, τα τέλη και τα λοιπά συνεισπραττόμενα ποσά. Διευκρινίζεται ότι οι εξαιρετικά διογκωμένες προσαυξήσεις οφείλονται σε τόκους και ανατοκισμούς που έχουν επιβληθεί σε παλαιές οφειλές (δεκαετίας 1980, 1990), όταν η αρχική οφειλή προσαυξανόταν μέχρι και στο 300% της αρχικής οφειλής, δηλαδή τριπλασιαζόταν. Το γεγονός ότι πολλές από τις οφειλές αυτές προέρχονται από πτωχευμένες και προβληματικές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται, τα ποσά των οφειλών έχουν παγώσει στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά φυσικά δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Αθροιστικά, το κεφάλαιο των οφειλών και οι προσαυξήσεις φτάνουν στο εντυπωσιακό ποσό των 182,28 δισ. ευρώ, ήτοι στο 100% του εκτιμώμενου φετινού ΑΕΠ.

Η ανάλυση των οφειλών

Βάσει των αναλυτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο αποκαλυπτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, στις 10 Αυγούστου 2018:

α) Το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο των ρυθμισμένων και μη ρυθμισμένων οφειλών των Ελλήνων φορολογουμένων (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) προς τη Φορολογική Διοίκηση ανερχόταν στο ποσό των 101.588.760.770,20 ευρώ.

β) Τα διάφορα συνεισπραττόμενα ποσά, δηλαδή οι προσαυξήσεις, οι τόκοι, τα τέλη και οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις επί του κεφαλαίου των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς τη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονταν συνολικά σε 80.695.804.796,12 ευρώ!

γ) Το άθροισμα κεφαλαίου και συνεισπραττόμενων ποσών που οφείλουν οι φορολογούμενοι έφθανε τα 182.284.565.566,32 ευρώ, δηλαδή ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το ΑΕΠ της χώρας μας, το οποίο εκτιμάται στα 182,96 δισ. ευρώ. Στην ουσία, αποκαλύπτεται ότι το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο αγγίζει το 100% του ΑΕΠ (ανέρχεται στο 99,6% του ΑΕΠ για την ακρίβεια).

δ) Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση είναι πρόστιμα του παλαιού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), του παλαιού Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και του ισχύοντος σήμερα Κώδικα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), τα οποία έχουν επιβληθεί σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση ή τη λήψη εικονικών τιμολογίων, την έκδοση πλαστών τιμολογίων, τη μη έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, την ανακριβή έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων κ.λπ. Το συνολικό ύψος των βασικών οφειλών των προστίμων αυτών ανέρχεται σε 33,33 δισ. ευρώ, ενώ το επιπλέον ποσό των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής επί των αρχικώς καταλογισθέντων προστίμων έχει εκτοξευτεί στα 28,265 δισ. ευρώ. Δηλαδή, το συνολικό ύψος των οφειλών που προέρχονται από πρόστιμα αυτής της κατηγορίας φθάνει τα 61,59 δισ. ευρώ, καλύπτει δηλαδή περίπου το 1/3 του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

ε) Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονταν σε 3.874.933 άτομα. Οι οφειλέτες αυτοί χρωστούν, όπως ήδη αναφέραμε, βασικά ποσά οφειλών ύψους 101,58 δισ. ευρώ. Από τους οφειλέτες αυτούς όμως, 3.593.007, που αντιστοιχούν στο 92,72% του συνόλου, χρωστούν βασικά ποσά οφειλών μέχρι 10.000 ευρώ. Τα ποσά των οφειλών τους ανέρχονται σε 3,7 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 3,6% του συνόλου των βασικών οφειλών. Στον αντίποδα, 41.232 οφειλέτες, οι οποίοι αντιστοιχούν μόλις στο 1% του συνόλου χρωστούν βασικά ποσά οφειλών άνω των 100.000 ευρώ έκαστος. Τα ποσά αυτά ανέρχονται συνολικά σε 91,2 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 89,83% του συνόλου των βασικών οφειλών!

Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία για τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο ίδιο έγγραφο της ΑΑΔΕ, οι επιστροφές φόρων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα στις 31 Ιουλίου 2018 ανέρχονταν σε 1.827.215.836 ευρώ. Από το ποσό αυτό:
* 474.035.087 ευρώ αφορούν σε επιστροφές ΦΠΑ.
* 228.513.967 ευρώ αφορούν σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
* 875.658.374 ευρώ αφορούν σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.
* 249.008.409 ευρώ αφορούν σε λοιπούς φόρους.