Στο άρθρο 106α η Folli Follie

Σε καθεστώς προσωρινής προστασίας (αναγκαστικής πτώχευσης) κατά τα προβλεπόμενα στο 106α τέθηκε η Folli Follie, σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία αναφέρει ότι στο πλαίσιο της «διασφάλισης και προστασίας της δραστηριότητας της, κατέθεσε αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή». Η προσφυγή στο άρθρο 106 αποτελεί προσωρινή προστασία, διαρκείας τεσσάρων έως πέντε μηνών έναντι των πιστωτών και προστατεύει επίσης τόσο τα φυσικά πρόσωπα της εταιρείας όσο και τους εγγυητές. Η δικάσιμος εκδίκασης του κυρίου αιτήματος προστασίας της Folli Follie από τους πιστωτές της ορίστηκε για τις 12 Σεπτεμβρίου.

Οι τράπεζες

Οι πιστώτριες τράπεζες της Folli Follie δεν ήταν ενήμερες για την κίνηση της εταιρίας να ζητήσει προστασία έναντι επιθετικών συμπεριφορών. Τραπεζικές πηγές τόνιζαν ότι οι τράπεζες θα εξετάσουν με τα νομικά τους τμήματα πώς τους επηρεάζει η συγκεκριμένη κίνηση της εταιρίας και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους. Προσθέτουν μάλιστα ότι και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι θωρακισμένες έναντι του δανεισμού που έχουν δώσει προς το FF Group καθώς πριν δυο μήνες ζήτησαν επιπλέον collaterals και συγκεκριμένα, το ποσοστό στα Αττικά Πολυκαταστήματα, το οποίο τους δόθηκε από την πλευρά Κουτσολιούτσου.

Σημειώνεται πως στην ανακοίνωσή της η Folli Follie δεν γνωστοποιεί πότε κατέθεσε τη σχετική αίτηση ούτε και τον αριθμό της απόφασης. Απλά περιορίζεται να δηλώσει πως «η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές στην εταιρεία, σκοπό έχει την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η Εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και να επιτρέψει στην Εταιρεία να σχεδιάσει απρόσκοπτα και προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της».

Κλήσεις σε απολογία

Εν τω μεταξύ ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Γιάννης Δραγάτσης εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει σε ανάκριση όλα τα εκτελεστικά μέλη της Folli Follie, δηλαδή τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Τ. Κουτσολιούτσο, τον πρόεδρο Δ. Κουτσολιούτσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κ. Κουτσολιούτσου και Ε. Ζαχαρίου. Επίσης, από τον οικονομικό εισαγγελέα θα κληθούν και τα μέλη της προηγούμενης επιτροπής ελέγχου της Folli – Follie, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πεθερός του κ. Κουτσολιούτσου κ. Μαντζαβίνος.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει το δικό της πολυσέλιδο πόρισμα (θα ξεπεράσει τις 800 σελίδες) ύστερα από τις απαντήσεις που έδωσαν τα μέλη της διοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου. Εκτιμάται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προχωρήσει σε βαρύτατα πρόστιμα και σημασία θα έχει ποια κατηγορία (χειραγώγηση) θα τεκμηριώνει στο παραπεμπτικό πόρισμα της.

Τι είναι το άρθρο 106α

Τα προληπτικά μέτρα που μπορεί να πάρει μια επιχείρηση, λαμβάνοντας σχετική διαταγή από τις δικαστικές αρχές, περιγράφει η σχετική νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 106α.

Πιο συγκεκριμένα

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του, με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δύναται, μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 προληπτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά καταλαμβάνουν τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης επικύρωσης και μπορούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης.

2. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος, τα παραπάνω προληπτικά μέτρα μπορεί να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνοφειλετών του οφειλέτη.

3. Τα προληπτικά μέτρα της παραγράφου 1 δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α’ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης και ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας. Επίσης, δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συμφωνίας εξυγίανσης.

4. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη ή τον οφειλέτη στην περίπτωση που δεν έχει συμμετάσχει στη σύναψη της συμφωνίας κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 104. Η κλήτευση μπορεί να γίνεται με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 686 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ..

5. Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων. Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει αυτά και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην απόφαση.

6. Τα προληπτικά μέτρα του προηγούμενου άρθρου και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ), εφόσον προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικείμενου κινδύνου κατά τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την έκδοση της απόφασης ή τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, απαγορευομένης της παράτασης ισχύος τους.

7. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του δύναται οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει κατά περίπτωση τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους προληπτικά μέτρα.