Ο άρχων του παραδικαστικού

Trial of Golden Dawn, on May 7, 2015 / Δίκη χρυσής αυγής στις 7 Μαΐου, 2015

Ποιο προβεβλημένο πρόσωπο της εγχώριας πολιτικοοικονομικής και δικαστικής σκηνής θεωρεί η εξουσία της Πειραιώς ως τον άρχοντα του πιο βαθέος παραδικαστικού στη χώρα, που συντονίζει και δίνει κατευθυντήριες γραμμές στην ανεξάρτητη εξουσία;