Εθνική Πανγαία: Έκδοση ομολογιών λήξης 2023, ύψους 400 εκατ. ευρώ

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού

Στην προσφορά ομολογιών, ύψους 400 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2023,  προχωρά η Εθνική Πανγαία προκειμένου να αποπληρώσει υφιστάμενο δανεισμό.

Οπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, ” Η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400.000.000 με λήξη το 2023 (οι «Ομολογίες»).

Οι Ομολογίες θ α εκδοθούν από την Pangaea UK Finco plc, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (public limited company) συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και 100% θυγατρική της Εταιρείας και υπό την εγγύηση της Εταιρείας χωρίς την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές (qualified institutional buyers) σύμφωνα με το Rule 144A του U.S. Securities Act 1933, όπως έχει τροποποιηθεί, (ο « Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι πολίτες Η.Π.Α. ή δεν έχουν την έδρα τους στις Η.Π.Α. (non-U.S. persons), σύμφωνα με το Regulation S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών.

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς”.