Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 32 εκατ. ευρώ στο α΄τρίμηνο 2018

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο κ. Μεγάλου

Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ύψους 32 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ομαλοποίηση των προβλέψεων οδήγησαν σε επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στο α’ τρίμηνο της χρονιάς.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο εξεταζόμενο διάστημα κατέγραψε:

Συνεχιζόμενη Βελτίωση της Ποιότητας Ενεργητικού

– Μείωση NPE κατά €3,0 δισ. ετησίως, €5,6δισ. από το υψηλό του Σεπ.15, και €0,7δισ.χαμηλότερα το 1ο 3μ18.

–  Δέκα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης των NPΕ.

– Πωλήσεις δύο χαρτοφυλακίων NPEμικτής λογιστικής αξίας περίπου €2δισ. συνολικά κατά το 2ο 3μ18.

– Δείκτης κάλυψης ΝPEστο 51%, και 98% αν συμπεριληφθούν τα καλύμματα.

Ενίσχυση του Προφίλ Ρευστότητας και των Πηγών Χρηματοδότησης

– Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα €3,4δισ. σε ετήσια βάση και €0,5δισ. σε τριμηνιαία βάση κατά το 1ο3μ18, στα €41,4 δισ.

– Μείωση της χρηματοδότησης ELA στην περιοχή του €1δισ. σήμερα. Απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA σύντομα.

– Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 96% στην Ελλάδα από 118% ένα χρόνο πριν.

Η Εντατικοποίηση του Εξορθολογισμού Κόστους και η Μείωση του Εξόδου Προβλέψεων Αντισταθμίζουν τη Μείωση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους

– Καθαρά έσοδα τόκων κάτω 16% ετησίως, λόγω αυξημένων προβλέψεων (4ο 3μ17, ΔΠΧΠ9).

– Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 2% ετησίως, ενώ αναμένεται επιτάχυνση στα επόμενα τρίμηνα.

– Λειτουργικό κόστος μειωμένο κατά 6% ετησίως για τον Όμιλο και 7% στην Ελλάδα.Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 56% (σε επαναλαμβανόμενη βάση για 1ο 3μ18)

– Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στο 1,60% σε συνέχεια των ενισχυμένων κατά €3δισ. προβλέψεων από τον Σεπ.2017.

– Κερδοφόρο 1ο 3μ 18 στην Ελλάδα, με €32εκατ. καθαρά κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση

Διατήρηση Ισχυρής Κεφαλαιακής Βάσης 

– Μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET-1) στο 14,4%, συμπεριλαμβανομένων των αποεπενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

– Ικανοποιητική επίδοση στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων.

-Σε εξέλιξη ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, που δεν περιλαμβάνουν έκδοση κοινών μετοχών, για τη θωράκιση του ισολογισμού και την επιτάχυνση της υλοποίησης του στρατηγικού &επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: “Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά δράσεων. Πρώτον, αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου €3δισ. από το Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα. Δεύτερον, εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, αντισταθμίζοντας μερικώς την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία αποδίδεται στα χαμηλότερα λογιζόμενα υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα είναι ορατά στα επόμενα τρίμηνα. Τρίτον, θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο “πρόγραμμα” μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018.

Τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 που δημοσιεύθηκαν στις 5 Μαίου 2018 θέτουν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση.

Για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του Stress Test αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του “βασικού” σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%.

Η χρηματοοικονομική μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε λύσεις ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά €3,5δισ. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε δράση για να ενισχύσουμε τηνπαραγωγή κεφαλαίων: έχουμε δεσμευτεί για εξοικονομήσεις κόστους ύψους €200εκατ. την περίοδο 2018-2020, από τις οποίες €45εκατ. αφορούν στην εφαρμογή προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε στις αρχές του 2018.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του ELA, διευκολύνουν την ισχυρή και θετική συνεισφορά στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.”