ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 875 εκατ. ευρώ από έντοκα με επιτόκιο 0,59%

Το ποσό των 875 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,59%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,907 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,18 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

 9 Μαΐου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

13 Απριλίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 875 625
2. Ύψος προσφορών 1.907 1.755
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,18 2,81
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.137,5 812,5
5. Απόδοση 0,59% 0,79%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,850 99,801
7. Cut – off ratio 38% 60%