ΔΕΗ: Οι σύμβουλοι για την απόσχιση των λιγνιτικών μονάδων

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη της «HSBC Bank» ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο

Τους συμβούλους για την απόσχιση των λιγνιτικών μονάδων ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Ειδικότερα,  η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 07.05.2018 :

-Τον ορισμό της 31.3.2018 ως ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕH των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης και την εισφορά τους στις νέες εταιρείες που θα ιδρυθούν σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018.

-Την επικύρωση της επιλογής της «ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» ως τον ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στις νέες εταιρείες.

-Την ανάθεση του έργου του συμβούλου απόσχισης στην «Pricewaterhouse Business Solutions».

-Την πρόσληψη της «HSBC Bank» ως χρηματοοικονομικό σύμβουλοτης εταιρείας για τη διάθεση, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ενδιαφερόμενο(ους) επενδυτή(ές) των νέων εταιρειών που θα σχηματιστούν και θα εκμεταλλεύονται τους κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης.

-Την πρόσληψη της δικηγορικής εταιρείας «DLA PIPER UK LLP» ως το νομικό σύμβουλο που θα υποστηρίξει την εταιρεία σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια της αποεπένδυσης λιγνιτικής παραγωγής.

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προτείνει εκ μέρους της ΔΕΗ  και από κοινού με το Ελληνικό Δημόσιο προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόσληψη της εταιρείας «KPMG Advisors AE», ως Εντολοδόχο Παρακολούθησης (Monitoring Trustee), σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ν.4533/2018.