Απώλειες κερδών για την ΟΛΘ Α.Ε.

Ανακοίνωσε μείωση που αγγίζει το 50% στην καθαρή κερδοφορία της για το 2017...

Μείωση σχεδόν 50% στην καθαρή κερδοφορία της για το 2017, παρά την αύξηση τζίρου κατά περίπου 13%, ανακοίνωσε η ΟΛΘ Α.Ε., καθώς η νέα διοίκηση της κοινοπραξίας των ιδιωτών ενσωμάτωσε στα οικονομικά αποτελέσματα της περσινής χρήσης σημαντικά αυξημένες αποσβέσεις και προβλέψεις, συνεκτιμώντας την έκθεση των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών.

Για την εξέλιξη αυτή είχε προϊδεάσει στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. Σωτήρης Θεοφάνης, ο οποίος είχε κάνει λόγο για πολύ διαφορετική, προς το χειρότερο, εικόνα που επικρατεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με εκείνη που είχε περιγραφεί στην κοινοπραξία στο κείμενο του διαγωνισμού αλλά και αρμοδίως κατά τη διάρκειά του. Πηγές της ΟΛΘ ανέφεραν ότι η νέα διοίκηση προχώρησε στον εξορθολογισμό των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου αυτό το νέο, φιλόδοξο και με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές ξεκίνημα να γίνει από μια ρεαλιστική αφετηρία.

 Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση για το 2017, η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων και των καθαρών αποτελεσμάτων οφείλεται αφ’ ενός σε σημαντική αύξηση των αποσβέσεων λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και σε απομείωση της αξίας παλαιών και υποχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, αφ’ ετέρου σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων, οι οποίες –σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΘ– απηχούν με ρεαλιστικό τρόπο την επισφάλεια απαιτήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αποσβέσεις του 2017 αυξήθηκαν κατά 94,18% σε σχέση με το 2016, φθάνοντας τα 7,543 εκατ. ευρώ έναντι 3,884 εκατ. ευρώ, λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Θεοφάνης είχε προαναγγείλει πρόσθετες επενδύσεις (πέραν των δεσμευτικών επενδύσεων των 180 εκατ. ευρώ) ύψους 27 εκατ. ευρώ το 2018 για μηχανολογικό εξοπλισμό, που κρίνεται απαραίτητος για να μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία προέβη σε απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, ύψους 2.318.919,38 ευρώ, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 36, εφόσον υπήρχαν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Η ζημία της απομείωσης αυτής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης. Επιπλέον, το 2017 η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους 3.526.110,96 ευρώ για την κάλυψη του ενδεχόμενου κινδύνου μη επιστροφής της απαίτησης φόρων και δασμών από το Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. Επιπροσθέτως, η εταιρεία σχημάτισε πρόσθετες προβλέψεις ύψους 1.310.411,32 ευρώ.

Πως διαμορφώθηκαν τα μεγέθη

* Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2017 ανήλθε σε 54.231.941 ευρώ έναντι 48.061.529 ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,84%.

* Αύξηση κατά 16,74% σημειώθηκε στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, που ανήλθε σε 401.947 TEUs το 2017.

* H διακίνηση στο συμβατικό φορτίο παρουσίασε αύξηση 8,63%, ανερχόμενη σε 3.598.371 τόνους συμβατικού φορτίου.

* Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων αυξήθηκαν κατά 8,01%.

* Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ανέρχονται σε 90.324.984 ευρώ έναντι 75.566.103 ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 19,53%.

* Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 18.849.985 ευρώ έναντι 23.877.735 ευρώ το 2016, σημειώνοντας μείωση 21,06%, με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 34,76%.

* Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 12.474.042 ευρώ έναντι 21.081.797 ευρώ το 2016, σημειώνοντας μείωση 40,83% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 23%, ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 7.242.955 ευρώ έναντι 14.084.474 ευρώ του 2016, σημειώνοντας μείωση 48,57% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 13,36%.