Κορρές: Με 97,16% η Nissos Holdings μετά τη δημόσια πρόταση

Το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβληθεί στους Αποδεχόμενους Μετόχους την 27η Απριλίου 2018

Συνολικά 13.200.461 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Κορρές, θα κατέχει η Nissos Holdings, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε την 26η Μαρτίου 2018 και έληξε την 23η Απριλίου 2018. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 162 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, προφέροντας συνολικά 85.478 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Παράλληλα, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.276.919 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα.

Το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβληθεί στους Αποδεχόμενους Μετόχους την 27η Απριλίου 2018.

Ο προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης