ΕΛΠΕ: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 83.239 ιδίων μετοχών

Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0.027% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Στη διάθεση 83.239 κοινών ιδίων μετοχών σε 13 δικαιούχους / στελέχη της, έναντι εξάσκησης 88.022 σχετικών δικαιωμάτων τους, προέβη στις 5 Απριλίου η Ελληνικά Πετρέλαια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0.027% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ειδικότερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σε υλοποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, το οποίο θεσπίστηκε με τις από 25/06/2015 και 06/07/2017 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με τις σχετικές από 22/6/2017 και 10/7/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στις 05/04/2018 στη διάθεση (μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) 83.239 κοινών ιδίων μετοχών σε 13 δικαιούχους / στελέχη της, έναντι εξάσκησης 88.022 σχετικών δικαιωμάτων τους. Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0.027% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.