ΔΕΗ: Εισέρχεται στην αγορά φυσικού αερίου

Η ΔΕΗ αποκτά δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες

Στην αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται η ΔΕΗ, καθώς απέκτησε δικαίωμα πώλησης σε επιλέγοντες πελάτες.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοινώνει πως με την από 09/03/2018 Απόφαση 239/2018 της ΡΑΕ η οποία και αναρτήθηκε στις 02/04/2018 στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», χορηγείται στην εταιρεία Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου διάρκειας 20 ετών.

Με την άδεια αυτή η εταιρεία αποκτά δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες, ενώ δύναται να προμηθεύει φυσικό αέριο τόσο μέσω Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής όσο και εκτός Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει υποβάλει στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.